اس ام اس عاشقانه http://bia2sms.mihanblog.com 2019-06-17T12:13:34+01:00 text/html 2019-06-09T10:45:01+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی تقدیم به تو عزیزم... http://bia2sms.mihanblog.com/post/1020 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong style=""><font size="4" style=""><font size="2" style=""><font style=""><strong style=""><font size="4" style=""><font size="2" style=""><font style=""><strong style=""><font size="4" style=""><font color="#ffffff" size="2" style="" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span><strong><font size="4"><font size="2"></font></font></strong></span><font color="#6666ff"></font>&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font>من عشق را در تو&nbsp; <span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">تو را در دل&nbsp; <span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">دل را در موقع تپیدن<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">من غم را در سکوت<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#6666ff"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">سکوت را در شب</font><span><font color="#6666ff"><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></font></span><font color="#6666ff"><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">شب را در بستر<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">وبستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">من بهار را به خاطر شکوفه هایش<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><span><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش&nbsp;را به خاطر تو دوست</span><span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> دارم<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></span></font></font></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span><strong><font size="4"><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">من دنیا را به خاطر خدایش<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue;"><font size="5"><strong><font color="#6666ff" face="Mihan-Iransans"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0">خدایی که تو را خلق کرد دوست&nbsp;دارم<span><strong><font size="4"><font size="2"><img alt="" hspace="0" src="http://onlykhoda.persiangig.com/image/pflow1380bs.gif" align="baseline" border="0"></font></font></strong></span></font></strong></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align="center"><br></p> text/html 2019-06-07T10:30:44+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی رازهای ناخن های شما در مورد سلامتی http://bia2sms.mihanblog.com/post/1048 <font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="2"><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="2">شما می توانید مشکلات و بیماری های اعضای داخلی بدن تان(مشکلات ریه، قلب، کبد و …) را در ناخن هایتان ببینید.<br><br><b>ناخن های رنگ پریده<br></b><br>ناخن های بسیار رنگ پریده بسیاری از اوقات به افزایش سن نسبت داده می شوند. اما می توانند نشانه بیماری های زیر نیز باشند:<br><br>آنمی (کم خونی) نارسایی احتقانی قلب دیابت مشکلات کبدی سو تغذیه ناخن های سفید<br><br>اگر ناخن ها سفید شده اند و اطراف ناحیه سفید، یک حاشیه پر رنگ وجود دارد، می تواند نشان دهنده وجود مشکلات کبدی مانند هپاتیت باشد.<br><br><b>ناخن های زرد<br></b><br>یکی از شایع ترین دلایل زرد شدن ناخن ها، عفونت قارچی است. چنانچه عفونت قارچی پیشرفت کند باعث بلند شدن ناخن از بستر و ضخیم شدن و خورد شدن لبه های ناخن می شود. در بعضی موارد نادر، ناخن های زرد می تواند نشان دهنده بیماری های جدی تری مانند بیماری تیروئید پیشرفته و یا پسوریازیس باشند.<br><br><b>ناخن های متمایل به آبی<br></b><br>ناخن هایی که دارای ته رنگ آبی هستند، نشان دهنده این هستند که بدن به مقدار کافی اکسیژن دریافت نمی کند. در واقع این حالت می تواند نشان دهنده یک عفونت در ریه مانند پنومونیا باشد.<br><br><b>ناخن های با سطح نا هموار<br></b>چنانچه سطح ناخن نا هموار و نقطه نقطه و موجدار شده است، مینواند یکی از نشانه های اولیه پسوریازیس و یا التهاب مفاصل باشد. پسوریازیس یک مشکل پوستی است که در ??% از موارد از ناخن ها شروع می شود.<br><br><b>ناخن های ترک دار و شکننده<br></b>ناخن های خشک و شکننده که به دفعات ترک می خورند، می توانند نشان دهنده بیماری های تیروئید باشند. ناخن های شکننده و تر کدار با نما و ته رنگ زرد، نشان دهنده عفونت قارچی ناخن ها هستند.<br><br><b>ناخن با حاشیه و پوست اطراف پف کرده<br></b>اگر پوست اطراف ناخن، قرمز شده و پف کرده است، نشان دهنده این است که شیار اطراف ناخن دچار التهاب شده است. این حالت می تواند نشان دهنده بیماری لوپوس و یا سایر بیماری های بافت همبندی باشد.<br><br><b>خطوط سیاه زیر ناخن<br></b>به ناخن هایی که دارای خطوط سیاه هستند بایستی به سرعت رسیدگی شود. این خطوط سیاه معمولا نشانه ملانوما(خطرناک ترین نوع سرطان پوست) هستند.<br><b>تحلیل رفتن و کوتاه شدن ناخن ها<br></b>گاز گرفتن ناخن ها ممکن است فقط یک عادت در بعضی افراد باشد، اما در بعضی موارد نشان دهنده اظطراب و استرس پایدار است که نیاز به مداخله پزشکی دارد. همچنین ممکن است نشانه اختلال روانی جبری-وسواسی باشد.<br>در پایان به این نکته توجه کنید که بسیاری از تغییرات ناخن ها، بی ضرر هستند و همیشه نشان دهنده بیماری نیستند. برای مثال هر کسی که ناخن هایش سفید است به معنی ابتلای او به هپاتیت نیست. چنانچه از تغییرات ناخن خود نگرانید و آن را غیر طبیعی می دانید، با یک متخصص پوست و مو مشورت کنید.</font> </font><br></p></font> text/html 2019-06-06T11:03:56+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی عکس نوشته خاص 1 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4921 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/29/84925/b7131f31a18daf5ab984e19c36fe0e6b.jpg"></div><div style="text-align: center;"><h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><div style="text-align: center;"><font size="3" style="" face="Mihan-Iransans">متن و عکس نوشته و کلیپ خاص فقط برای خاص ترین ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید text/html 2019-06-06T10:48:03+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی آموزش آرایش- مقدمه http://bia2sms.mihanblog.com/post/996 <strong><font size="2" style=""><strong style=""><font style="" face="Mihan-Iransans">قبل از شروع به آموختن آرایش صحیح لازم است کمی درباره رنگ و انتخاب رنگ مناسب برای پوست اطلاعاتی داشته باشیم. معمولا رنگ پوست را در آرایش به رنگهای روشن، پریده، متوسط و تیره طبقه بندی میکنیم و با توجه به آن رنگهای مناسب را برای آرایش در نظر میگیریم، البته با در نظر گرفتن هماهنگی با رنگ چشم و مو.<br><br>رنگ پوست معمولا به رنگهای زیر طبقه بندی میشود:<br><font color="#ff0000" style="">1 - پوست سفید:</font> پوستی است بدون ماده رنگی. این نوع پوست بسیار سفید و شیری رنگ است و رگهای زیر آن قابل رویت هستند. موها سفید و بیرنگ هستند و عنبیه چشم معمولا صورتی یا آبی و حدقه چشم قرمز پررنگ است که البته این نوع پوست بسیار نادر است.<br><font color="#ff0000" style="">2 - پوست روشن:</font> پوستی است که کمی صورتی به نظر میرسد. اشخاص صاحب این نوع پوست معمولا بلند قد با موهای بلند هستند و بیشتر در کشورهای شمال غربی اروپا زندگی میکنند.<br><font color="#ff0000" style="">3 - پوست طلایی:</font> این نوع پوستها اگز روشن باشندزرد و اگر کمی تیره باشند، ته رنگ طلایی دارند. دارنده این نوع پوستها را معمولا زردپوست میخوانیم که این امر همیشه درست نیست. بیشتر مردم پوست زرد با ته رنگ طلایی دارند.<br><font color="#ff0000" style="">4 - پوست خرمایی (گندمی):</font> گاهی افرادی را میبینیم که میتوانیم بگوییم رنگ پوستشان خرمایی است. این پوست میتواند قهوه ای روشن یا تیره باشد با ته رنگ زرد یا قرمز.<br><font color="#ff0000" style="">5 - پوست آبنوسی:</font> آبنوس نام چوبی است که تقریبا سیاه استولی نه خیلی سیاه. انواع پوتهای بسیار تیره مثلا زیتونی تیره، زرد و قهوه ای را در این رده قرار میدهیم.<br><font color="#ff0000" style="">6 - پوست زیتونی:</font> این رنگ پوست را بیشتر شبیه رنگ زیتون میدانند و معمولا رنگی است زرد مایل به سبز با ترکیبی از قهوه ای و افرادی با رنگ پوست معمولا موهای تیره دارند. با توجه به رنگ پوستهای مختلف باید کمی هم ترکیب رنگ را بدانیم تا انتخاب رنگ مواد آرایش برایمان ساده تر باشد.</font></strong><br></font></strong> text/html 2019-05-30T10:50:10+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی درک صحیح از نسبیت - دانستنی ها http://bia2sms.mihanblog.com/post/1050 <div id="postbody"> <p dir="rtl" style="MARGIN: 5px 15px; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-INDENT: 10px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2">نظریه های انیشتن تحول آفرین بود. آنها اندیشه آدمیان را درباره فضا و زمان نشانه رفته بود و مطلق بودن آنها را در تلقی بشر درهم شکسته بود. کشف و شهودی که او به کار برد و بعدها بسیاری تجارب آدمی بر آن صحه نهاد، از دل ذرات بنیادی و انرژی نهفته در آن را در معرض بررسی و دقت قرار داد تا نظر انسان به عالم عظیم و کهکشانهای وسیع و ارائه مدلی در کیهان شناسی برای توجیه هویت و روند حیات عالم. این تغییر دیدگاه شگرف را بسیاری نفهمیدند و برنتابیدند. در صف مقدم آنان نیز فیزیکدانان قرار داشتند. آنان که به تعبیر انیشتن، چون به جزئیات می پرداختند از بکارگیری عقل خلاق و توجه به تصویر کلی از مجموعه هستی غافل مانده بودند. بدین جهت است که عده ای خیال می کنند نسبیت از نظریه کانت مبنی بر این که زمان و مکان "ذهنی" و صورتی از "ادراک" است پشتیبانی می کند و اصالت "ماده فلسفی" را به نفع ایده آلیسم کنار زده و ثابت کرده که دنیای خارج از ذهن حقیقت ندارد. آنان توجه ندارند که تئوری نسبیتمدعی نیست که همه چیز در دنیا نسبی است بلکه تکنیکی بدست می دهد که به کمک آن می توان آنچه را نسبی است از آنچه اصالتا به وقایع فیزیکی تعلق دارد تمیز دارد.</font></span></p> <p dir="rtl" style="MARGIN: 5px 15px; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-INDENT: 10px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2">ماکس پلانک از دوستان انیشتن که در این جهت با او هم عقیده بود، در پاسخ انکارکنندگان واقعیت بیرونی می گوید: اتمها همانقدر حقیقی هستند که اجسام سماوی. من وقتی می گویم اتم هیدروژن <sup>24–</sup> 10* 6/1 گرم وزن دارد، این بیان همانقدر محتوا دارد که بیان این که ماه <sup>25</sup> 10 * 7 گرم وزن دارد. درست است که نمی توانم یک اتم هیدروژن را در یک کفه ترازو بگذارم اما ماه را هم نمی توان در کفه ترازو گذاشت.</font></span></p></div> text/html 2019-05-30T09:53:03+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی طرز تهیه حلوا کاسه http://bia2sms.mihanblog.com/post/4919 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">طرز تهیه حلوا کاسه</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/food/make2-halva-bowl2.jpg" alt="درست کردن حلوا کاسه,نحوه درست کردن حلوا کاسه"></div> text/html 2019-05-27T09:47:27+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جدیدترین و خفن ترین جوکهای خنده دار 6 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4918 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جدیدترین و خفن ترین جوکهای خنده دار 6</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/funny-jokes6-1.jpg" alt="جوک های خنده دار, جوک های خنده دار جدید"></div> text/html 2019-05-24T09:45:35+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی نوشیدنی های طبیعی برای پاکسازی کلیه ها http://bia2sms.mihanblog.com/post/4917 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوشیدنی های طبیعی برای پاکسازی کلیه ها</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/health/cleansing-kidneys2-1.jpg" alt="روشهای پاکسازی کلیه در بدن, نسخه پاکسازی کلیه"></div> text/html 2019-05-21T22:42:14+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای جدید و با حال98-2 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4916 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جوکهای جدید و با حال98-2</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/new-funny-jokes6-1.jpg" alt="جوک های باحال, جوک خنده دار جدید"></div> text/html 2019-05-12T10:07:06+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی در اینستاگرام استوری افراد را بدون اطلاعشان مشاهده کنیم! http://bia2sms.mihanblog.com/post/4915 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در اینستاگرام استوری افراد را بدون اطلاعشان مشاهده کنیم!</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/instagram-story1-1.jpg" alt="دیدن مخفیانه استوری اینستا, آموزش دیدن مخفیانه استوری افراد در اینستاگرام"></div> text/html 2019-05-10T09:54:22+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای جدید و با حال 113 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4910 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جوکهای جدید و با حال 113</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://amozesh.net/wp-content/uploads/2016/07/funniest-jokes-e2.jpg" alt="Related image"></div> text/html 2019-05-08T10:02:37+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار http://bia2sms.mihanblog.com/post/4913 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px; line-height: 24px; text-transform: uppercase; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(215, 19, 151); outline: none; position: relative; top: 1px;" face="Mihan-Iransans">جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار</font></h2><div><font size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(215, 19, 151); outline: none; position: relative; top: 1px;" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.lifestyles.ir/wp-content/uploads/2014/08/fu52831.jpg" alt="Image result for ‫جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار‬‎"></font></div></div> text/html 2019-05-06T09:59:11+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار http://bia2sms.mihanblog.com/post/4912 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px; line-height: 24px; text-transform: uppercase; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(215, 19, 151); outline: none; position: relative; top: 1px;" face="Mihan-Iransans">جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار&nbsp;</font></h2></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/funny-jokes4-1.jpg" alt=" خفن ترین جوک های خنده دار, جوک خنده دار باحال"></div> text/html 2019-05-04T09:30:41+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای خنده دار درباره شوهر و فامیل شوهر 22 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4911 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جوکهای خنده دار درباره شوهر و فامیل شوهر 22</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.niksalehi.com/tanz/wp-content/uploads/sites/45/2017/01/fu10460.jpg" alt="Image result for ‫جوکهای خنده دار درباره شوهر و فامیل شوهر 22‬‎"></div> text/html 2019-05-01T20:04:21+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی اس ام اس تبریک تولد متولدین اردیبهشت http://bia2sms.mihanblog.com/post/4914 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اس ام اس تبریک تولد متولدین اردیبهشت</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/sms-birthdaymay1-1.jpg" alt=" تبریک متولدین اردیبهشت, اردیبهشتی تولدت مبارک"></div>